logo ticketos

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW SYSTEMU SPRZEDAŻY TICKETOS

§1 ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do sprzedaży biletów w systemie TicketOS, z zastrzeżeniem, że regulaminy organizatorów poszczególnych wydarzeń artystycznych (w tym spektakli, koncertów oraz innych imprez) bądź bezpośrednich sprzedawców mogą nakładać na nabywców dodatkowe obowiązki niewymienione w niniejszym regulaminie. Każdy klient najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się z TicketOS umową na odległość ma możliwość zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.2. Kupujący, wyrażając zgodę na warunki zakupu, oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych.3. Serwis TicketOS.pl jest prowadzony przez Ticketos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Dąbrowskiego 38/405, 70-100 Szczecin, REGON: 363907954, NIP: 7811924718.4. Zapytania dotyczące zamówień: kontakt@ticketos.pl Serwis Telefoniczny (czynny pon - pt, 9.00 - 17.00): (+48) 796 111 761. Zamówienia grupowe i osoby poruszające się na wózku inwalidzkim: kontakt@ticketos.pl5. Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają, o ile nie wskazano inaczej, jak niżej:a) Wydarzenie – każde określone widowisko kulturalne, muzyczne lub inne, które realizowane jest przez Organizatora, na które Bilety są dystrybuowane za pośrednictwem Ticketos.b) ) Serwis – komputerowy system dystrybucji Biletów udostępniony przez Ticketos na domenie www.ticketos.pl. Serwis umożliwia obsługę procesu składania zamówień, dystrybucji i odbioru Biletów, a także dokonywania zwrotów Biletów.c) Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu na stronie www.ticketos.pl i nabywająca Bilet za pomocą Serwisu.d) Klient – Użytkownik, który nabył Bilet na Wydarzenie za pośrednictwem Serwisu.e) Ticketos (lub zamiennie TicketOS) – spółka Ticketos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Dąbrowskiego 38/405, 70-100 Szczecin, REGON: 363907954, NIP: 7811924718.f) Organizator – podmiot organizujący dane Wydarzenie, sprzedający bilety na Wydarzenie za pośrednictwem Serwisu.g) Bilet – dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie Klienta do wstępu na Wydarzenie.h) Regulamin Organizatora – regulamin uczestnictwa w danym Wydarzeniu, opracowany przez Organizatora. Jeżeli Organizator danego Wydarzenia opracował Regulamin Organizatora, to jego postanowienia także obowiązują Użytkowników. W takim przypadku Ticketos udostępni Użytkownikowi Regulamin Organizatora poprzez umieszczenie go na stronie danej Imprezy w Serwisie. W przypadku składania zamówienia Biletów na Wydarzenia, w których warunki uczestnictwa są objęte także Regulaminem Organizatora, Użytkownik akceptuje wskazane regulaminy przy potwierdzaniu zamówienia.i) Kwota należności – jest to kwota, którą Użytkownik powinien ostatecznie zapłacić po skutecznym złożeniu zamówienia Biletu. Na kwotę składają się cena wybranych Biletów, koszt wszystkich elementów zamówienia wybranych przez Użytkownika, zgodnie z Regulaminem i cennikiem, opłata serwisowa, opłaty z tytułu płatności za pośrednictwem podmiotów trzecich. O ostatecznej wysokości Kwoty należności Użytkownik jest informowany przed potwierdzeniem zamówienia.j) Opłata serwisowa – opłata należna z tytułu korzystania przez Użytkownika z Serwisu na stronie www.ticketos.pl, zgodnie z §4 Regulaminu.

§2 KONTO UŻYTKOWNIKA

1. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, włącznie z programem służącym do przeglądania jego zasobów2. W celu założenia pełnego konta w Systemie Użytkownik powinien podać adres e-mail oraz hasło, a następnie uzupełnić dane niezbędne do pełnego wykorzystania konta, w tym realizacji zamówienia, tj.:a) adres e-mail.b) imię i nazwisko.c) kontaktowy numer telefonu.3. Zakładając pełne konto w systemie Ticketos Użytkownik wyraża zgodę na zawarcie z Ticketos umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Warunki Umowy określa niniejszy Regulamin. Konsumenci mogą odstąpić od tej umowy poprzez przekazanie Ticketos pisemnego powiadomienia w ciągu jednego miesiąca od dnia zawarcia niniejszej umowy. Jeżeli użytkownik zakupi Bilet w Serwisie, traci prawo do odstąpienia od umowy.4. W zależności od rodzaju Wydarzenia, zgodnie z zaleceniem Organizatora wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub zasad bezpieczeństwa uczestników Wydarzenia, Ticketos może żądać od Użytkownika podania również innych danych niezbędnych do zakupu danego Biletu.5. Ticketos nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika danych do Serwisu lub za zmianę danych w Serwisie przez Użytkownika, w szczególności danych adresowych.6. Ticketos może dokonywać zmian niniejszej Umowy, w każdym czasie, w drodze zawiadomienia użytkownika o tym fakcie pocztą elektroniczną oraz umieszczenia zmienionej wersji Umowy w Serwisie. Każda zmieniona wersja Umowy będzie obowiązywać nowozarejestrowanych Użytkowników od dnia umieszczenia Umowy w Serwisie. Dla Użytkowników już zarejestrowanych zmieniona wersja Umowy będzie wiążąca po upływie 14 dni od daty ich zawiadomienia.7. Ticketos może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego nadużycia warunków Regulaminu przez Użytkownika, odsprzedaży Biletów przez Użytkownika lub podjęcia przez Ticketos uzasadnionego podejrzenie popełnienia przez Użytkownika przestępstwa. Rozwiązanie Umowy skutkuje usunięciem konta Użytkownika w Serwisie. Ticketos ma także prawo w okolicznościach wskazanych powyżej zawiesić Użytkownika na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.8. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Ticketos zgodnie z ust. 7 powyżej, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej rejestracji Konta w ramach Serwisu, bez uprzedniej zgody Ticketos.9. Użytkownik zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone Ticketos i zwolnić Ticketos z jakichkolwiek roszczeń lub żądań łącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej wysuwanymi przez osoby trzecie wynikającymi bezpośrednio z naruszenia przez Użytkownika postanowień Umowy lub jakiegokolwiek prawa przysługującego osobie trzeciej.10. Niniejszą Umowę można w dowolnym momencie rozwiązać w trybie natychmiastowym w drodze pisemnego oświadczenia. Ticketos może w takim przypadku zachować dane osobowe Użytkownika na pewien czas, uzasadniony sytuacją.

§3 DOKONYWANIE ZAKUPÓW I DOSTAWA BILETU

1. Proces zakupu Biletu za pomocą Serwisu składa się z następujących etapów:a) wybór Wydarzenia.b) wybór kategorii i rodzaju Biletu, o ile jest w tym zakresie wybór.c) wybór ewentualnych dostępnych dodatkowych elementów zamówienia.d) ewentualnie logowanie/rejestracja w Serwisie.e) podanie/uzupełnienie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności dostarczenia Biletu.f) weryfikacja zamówienia, w tym Kwoty należności, i zaakceptowanie warunków zakupu Biletu oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.g) potwierdzenie przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty.h) potwierdzenie warunków i realizacji zamówienia przez Ticketos poprzez przesłanie wiadomości na podany adres e-mail.2. Po dokonaniu wyboru Imprezy oraz rodzaju Biletu Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania warunków nabycia Biletu sprawdzenia wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu danych, oraz potwierdzenie chęci realizacji zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.3. Podczas procesu zakupu biletów kolejne kroki rezerwacji i zakupu biletów muszą następować po sobie nieprzerwanie.4. Po wyborze sposobu płatności Użytkownik podąża zgodnie ze wskazaniami Serwisu. W toku płatności może być konieczne zaakceptowanie regulaminów podmiotów trzecich świadczących usługi związane z przyjmowaniem i obsługą płatności.5. Po otrzymaniu przez Ticketos informacji o realizacji płatności przez Klienta, Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail Bilet w wersji elektronicznej. Bilet taki należy wydrukować na drukarce w celu umożliwienia wejścia na Wydarzenie, mając także na względzie treść Biletu.6. Bilet posiada unikatowy numer i umożliwia wejście jednorazowe dla jednej osoby.7. Cena Biletu na wybrane miejsce jest ceną normalną, bez zniżek i zawiera podatek VAT wg obowiązującej stawki.8. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przebiegu rezerwacji należy skontaktować się z Serwisem Telefonicznym TicketOS.9. Klient każdorazowo o formie i ewentualnych kosztach dostawy jest informowany podczas procedury składania zamówienia.10. Klient ma obowiązek zapłacenia kwoty wynikającej ze złożonego zamówienia w terminie wskazanym przez Serwis Ticketos. Nieopłacenie zamówienia w terminie zostanie uznane jako odstąpienie Użytkownika od umowy i takie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.11. W przypadku anulowania zamówienia, zgodnie z ust. 10 powyżej, nie ma możliwości jego przywrócenia, a jedynie jest możliwe złożenie nowego zamówienia. W takim przypadku Ticketos nie może zagwarantować, że wybrane Bilety będą wciąż dostępne.12. W ramach systemu sprzedaży biletów TicketOS mogą być dostępne kody rabatowe o określonych nominałach. Ewentualne kody rabatowe obniżają cenę brutto każdego biletu lub cenę brutto całego zamówienia zniżki na jakie opiewają. W zależności od konkretnego przypadku lub wydarzenia, którego dotyczą kody rabatowe, maksymalna liczba biletów, co do których można zastosować kody rabatowe jest określona ilościowo. Kody rabatowe mogą obowiązywać przez cały okres sprzedaży lub tylko w określone dni. Mogą dotyczyć grupy wydarzeń lub pojedynczego wydarzenia.13. W ofercie TicketOS znajdują się również bilety dla osób niepełnosprawnych. Miejsca dla osób niepełnosprawnych wyznacza Organizator. Takie bilety można kupić kontaktując się z Ticketos pod adresem niepelnosprawni@TicketOS.pl14. O cenach biletów na wydarzenie decyduje Organizator. Organizator decyduje o przynależności konkretnych miejsc do danej kategorii cenowej.15. Ceny biletów mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży. W związku z tym w wypadku anulowania rezerwacji biletów dokonanej w ramach systemu sprzedaży TicketOS np. z powodu wpłaty przez Klienta należności za bilety po terminie lub niepotwierdzenia przez system płatności elektronicznych uiszczenia opłaty za Bilet w terminie, TicketOS nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu biletów w wybranej przez Klienta pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie lub w ofercie TicketOS pozostaną jedynie bilety droższe).16. W przypadku, gdy Organizator zaprzestanie sprzedaży Biletów na daną Imprezę przez Serwis, Ticketos nie gwarantuje, iż dostarczy Bilety wszystkim Klientom, którzy dokonali płatności. W przypadku, gdy Użytkownik zapłacił już za zamówienie, a nie otrzyma Biletu, Ticketos lub Organizator (w zależności od formy dokonanej płatności) dokona zwrotu dokonanych przez niego płatności w terminie 30 dni.

§4 PŁATNOŚCI

1. Zamawiając Bilety oraz dokonując za nie płatności Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Wprowadzenie nieprawidłowych danych np. kwoty przelewu, kodu rezerwacji lub danych płatnika uniemożliwiających identyfikację Klienta może skutkować odmową zaksięgowania wpłaty oraz anulowaniem transakcji.2. Przy zakupie biletów online Klient może zrealizować płatność korzystając z opcji dostępnych w Serwisie.3. Z tytułu korzystania z Serwisu przez Użytkownika w trakcie procesu dokonywania zakupu Biletu, Ticketos pobiera Opłatę serwisową od każdego biletu zakupionego z wykorzystaniem Serwisu. Opłata serwisowa nie jest elementem ceny biletu.4. Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zapłacona w całości niezwłocznie po dokonaniu zamówienia. Nieopłacenie zamówienia w czasie wskaznym przez Serwis, zostanie uznane jako niezawarcie przez Użytkownika umowy i takie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.5. Wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności za Bilet, w trybie przewidzianym w niniejszym postanowieniu Regulaminu oraz regulaminów podmiotów trzecich, zaakceptowanych przez Użytkownika w procesie zakupu, ponosi Użytkownik.6. Z tytułu korzystania z Serwisu przez Użytkownika w trakcie procesu dokonywania zakupu Biletu, Serwis może pobierać opłatę serwisową od każdego zamówienia złożonego z wykorzystaniem Serwisu. Informacja o takiej opłacie serwisowej i jej wysokości, jeżeli taka opłata występuje, jest udzielana Użytkownikowi przez wiążącym złożeniem zamówienia.7. Ticketos zastrzega, że w przypadku krótkiego czasu, jaki pozostał do Wydarzenia i/lub z warunków przekazanych przez Organizatora, może nie być możliwe zakupienie Biletu na Wydarzenie.8. Klient może żądać faktury VAT za opłacone Bilety. W takim przypadku musi zgłosić takie żądanie przed opłaceniem Biletów. Faktura VAT zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w zamówieniu przez Użytkownika. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formacie elektronicznym w myśl ustawy o VAT i innych mających zastosowanie przepisów prawa.9. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie, nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty lub miejsca odbycia Wydarzenia. W przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty lub miejsca odbycia Wydarzenia, Klient będzie miał możliwość wymiany Biletu na inny lub zwrotu pieniędzy, zgodnie z postanowieniami §5.

§5 BILETY, ZWROTY, REKLAMACJE

1. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez Klienta zamówieniu.2. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Wydarzenie wskazanej na Bilecie liczbie osób (o ile jest Biletem na okaziciela) lub osobie imiennie wskazanej na Bilecie (w przypadku Biletu imiennego). W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, jakie mogą jednorazowo wejść na Wydarzenie, Bilet uprawnia do wejścia na Wydarzenie jedną osobę.3. Bilet doręczany przez Ticketos Klientowi jest biletem elektronicznym do samodzielnego wydruku - elektronicznie generowane potwierdzenie umowy zawartej przez Klienta, zapewniające mu, po wydrukowaniu, prawo do udziału w Wydarzeniu realizowanym przez Organizatora. Klient musi mieć możliwość otwierania dokumentu w formacie w jakim zostanie przesłany Bilet. Bilet musi zostać przez Użytkownika wydrukowany w całości i w sposób czytelny.4. W przypadku, gdy dostarczony Bilet jest nieczytelny, zniszczony, uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem, Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Ticketos.5. Ticketos nie dokonuje zwrotów ani wymiany biletów zakupionych za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży biletów - z wyjątkiem sytuacji, w których Wydarzenie zostaje odwołane, dochodzi do zmiany daty lub miejsca odbycia Wydarzenia.6. Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży biletów TicketOS poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.7. Nie podlegają zwrotowi ani wymianie bilety niewykorzystane z innych powodów niż wymienione w ustępach poniżej.8. W przypadku odwołania, zmiany miejsca lub terminu Wydarzenia, TicketOS zastrzega sobie prawo do informowania klientów, którzy kupili bilet na dane wydarzenie o tej okoliczności. Informacja ta będzie wysyłana do Klientów drogą mailową. Klientowi przysługuje wówczas prawo zwrotu od Organizatora ceny biletu w terminie 30 dni od daty ogłoszenia odwołania wydarzenia. Zwrot nastąpi na podstawie pisemnej dyspozycji posiadacza biletu (przesłanej drogą elektroniczną na adres zwroty@TicketOS.pl lub listowną na adres Ticketos, w której zawarty zostanie numer zamówienia (numer faktury VAT). Zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu sprzedaży dokonywany jest na konto, z którego realizowana była zapłata za Bilet.9. Decyzje w zakresie odwołania wydarzenia, zwrotów pieniędzy z tytułu odwołania wydarzenia, w zakresie zamiany biletu, odmowy wstępu na wydarzenie, nakazania opuszczenia wydarzenia, w zakresie zmiany programu wydarzenia, zmiany miejsca posiadaczowi biletu podejmuje Organizator.10. Klient nie ma prawa ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów dodatkowych, takich jak hotel, dojazd itd.11. TicketOS nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.12. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji w związku z niedogodnościami, w ramach niektórych wydarzeń podmiotem obowiązanym do rozpatrzenia reklamacji oraz odpowiedzialnym wobec Klienta jest Organizator danego wydarzenia. Reklamacje klient powinien wysłać niezwłocznie na wskazany przez organizatora adres mailowy w panelu „organizator wydarzenia”. Organizator wydarzenia zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie wynikającym z regulaminu Organizatora.13. TicketOS zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.14. Organizator może ustalić inne niż określone w niniejszym paragrafie zasady i terminy dokonywania zwrotu Biletów w przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty i miejsca odbycia Imprezy, z którymi Użytkownik będzie mógł się zapoznać poprzez informację zawartą na stronie internetowej Ticketos.15. Ticketos jest uprawniony do anulowania zamówienia/Biletu w sytuacji, gdy:a) Użytkownik dokonał płatności przy użyciu kradzionych kart kredytowych.b) Użytkownik wystawił Bilet do dalszej sprzedaży.c) Bilet nie został opłacony.

§6 WSTĘP NA WYDARZENIE

1. Bilet zakupiony w postaci elektronicznej, wydrukowany na własnej drukarce, okazuje się bileterowi bezpośrednio przy wejściu do miejsca gdzie odbywa się Wydarzenie, jeśli w Serwisie lub na Bilecie nie określono inaczej.2. Organizator oraz właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie są upoważnieni do odmówienia wstępu w razie, gdy klienci dopuszczą się naruszenia jakichkolwiek postanowień i warunków imprezy lub warunków przez nich ustalonych, a także w razie naruszenia przepisów ustawy o imprezach masowych. Organizator, właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się impreza mogą przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa Wydarzenia.3. W przypadku spóźnienia Organizator oraz właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się impreza, podejmą starania w celu zapewnienia osobom spóźnionym wstępu w trakcie przerwy na imprezę, przy czym wstęp nie zawsze może zostać zagwarantowany.4. Przed dokonaniem zakupu Biletów Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi danej imprezy. W trakcie niektórych Biletów mogą być używane efekty specjalne takie jak efekty dźwiękowe, audiowizualne, świetlne oraz pirotechniczne, które mogą stanowić przeciwskazania zdrowotne dla niektórych osób.

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Obowiązek informacyjny: Informujemy, że administratorem danych osobowych Użytkowników jest Ticketos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Dąbrowskiego 38/405, 70-100 Szczecin, REGON: 363907954, NIP: 7811924718. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych w Regulaminie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania przez Ticketos usług dostępnych w Serwisie. Dane osobowe będą przechowywane na zasadach i przez okres wskazany w Regulaminie, w zgodzie z unijnymi i polskimi przepisami w zakresie danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Użytkownikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika to mają Użytkownik prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Użytkownik korzysta z usług, obowiązuje do jej odwołania.2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celu realizacji dokonanego zamówienia, zakupu Biletu oraz obsługi zwrotów i reklamacji.3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z Ticketos w zakresie sprzedaży biletów. Dane Użytkownika mogą być przekazywane w szczególności następującym podmiotom: procesorom w związku z wykonaniem usług sprzedaży Biletów, podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, kancelariom prawnym, którym Administrator może zlecić prowadzenie postępowań, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom, które są odpowiedzialne za obsługę Serwisu, podmiotom trzecim w celu obsługi płatności.4. Jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę, Ticketos może przetwarzać jego dane osobowe do celów marketingowych związanych ze sprzedażą Biletów na Wydarzenia, np. dostarczanie newsletterów. Niewyrażenie przez Użytkownika takiej zgody nie ma wpływu na świadczenie przez Ticketos usług sprzedaży biletów.5. W przypadku Biletów imiennych Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie na zakupionym przez siebie Bilecie jego danych osobowych takich jak imię i nazwisko, numer PESEL i inne konieczne, jeżeli będzie wymagało tego bezpieczeństwo Wydarzenia i będzie wynikało z wymagań Organizatora.6. Dane osobowe Użytkownika nie będą przechowywane przez Administratora dłużej niż będzie to konieczne dla osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone lub dłużej niż będzie to wynikało z przepisów prawa. Wobec braku innych, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa terminów, okres przechowywania wynosi 10 lat.

§8 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.2. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.3. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej TicketOS.pl i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.4. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej TicketOS.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.5. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej TicketOS.pl i jej podstron, stanowi w myśl przepisów prawa wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej TicketOS.pl i jej podstron. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ TICKETOS

1. Użytkownik winien sygnalizować Ticketos wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu. Ticketos nie odpowiada za czasową niedostępność Serwisu, która wynika z przyczyn technicznych lub z okoliczności, na które Ticketos nie ma wpływu i które znajdowały się poza kontrolą Ticketos (siła wyższa).2. Ticketos zastrzega, że jeżeli Bilet był biletem imiennym, to w przypadku gdyby okazało się, iż dane zawarte na bilecie różnią się od danych dysponenta Biletu, Ticketos lub Organizator ma prawo odmówić wpuszczenia takiej osoby na Wydarzenie, na którą został zakupiony Bilet.3. Ticketos nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkownika w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach zakupu Biletów, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.4. Ticketos nie jest stroną umów sprzedaży Biletów zawieranych pomiędzy Użytkownikami a Organizatorem. Strony umowy sprzedaży Biletu są wyłącznymi podmiotami odpowiedzialnymi wobec siebie z tytułu niewykonania umowy między sobą zawartej.5. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Ticketos lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia (Reklamacja).6. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane osobowe Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.7. Ticketos, przed rozpatrzeniem Reklamacji, zwraca się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie, jeżeli podane dane lub informacje zawarte w reklamacji wymagają uzupełnienia.8. Ticketos rozpoznaje Reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, gdzie termin jej rozpoznania biegnie od daty otrzymania prawidłowo uzupełnionej Reklamacji.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.2. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu składania zamówienia.3. W razie sporów z Użytkownikiem, właściwość miejscową i rzeczową sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Regulamin nie modyfikuje zasad ogólnych.4. Regulamin może być od czasu do czasu zmieniany poprzez umieszczenie w Serwisie zmienionych wersji Regulaminu. W przypadku Użytkowników posiadających konto w Serwisie zmiany zaczynają obowiązywać po upływie 14 dni dni od daty ich umieszczenia w Serwisie. Jeśli Użytkownik posiadający konto w Serwisie nie akceptuje tych zmian, powinien zakończyć korzystanie z Serwisu rozwiązując Umowę świadczenia usług drogą elektroniczną zawartą zgodnie z §2 powyżej. Każda zmieniona wersja Regulaminu będzie obowiązywać nowozarejestrowanych użytkowników od dnia umieszczenia Regulaminu w Serwisie.
Strona główna Ticketos.pl
KONTAKT
+48 796 111 761
kontakt@ticketos.pl
app storegoogle play store