Regulamin zakupu biletów systemu sprzedaży TicketOS

1. Zasady ogólne

1.1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do sprzedaży biletów w systemie TicketOS, z zastrzeżeniem, że regulaminy organizatorów poszczególnych wydarzeń artystycznych (w tym spektakli, koncertów oraz innych imprez) bądź bezpośrednich sprzedawców mogą nakładać na nabywców dodatkowe obowiązki niewymienione w niniejszym regulaminie. Każdy klient najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się z TicketOS umową na odległość ma możliwość zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

1.2. Kupujący, wyrażając zgodę na "warunki zakupu", oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych.

1.3. Sprzedaż biletów w systemie TicketOS.pl jest prowadzona przez:

TicketOS sp z o.o.
ul. Szarotkowa 61
60-175 Poznań
NIP: 781 192 47 18
Rezerwacje i zapytania dotyczące zamówień (czynne całą dobę): kontakt@ticketos.pl
Serwis Telefoniczny (czynny pon - pt, 9.00 - 17.00): (+48) 798 235 382
Zamówienia grupowe i osoby poruszające się na wózku inwalidzkim: kontakt@ticketos.pl

2. Procedura zawierania umów, dokonywania zakupów, dostawy i płatności

2.1.1 Bilety są sprzedawane za pośrednictwem stron w domenie TicketOS.pl

2.1.2. Zamawiając Bilety oraz dokonując za nie płatności Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Wprowadzenie nieprawidłowych danych np. kwoty przelewu, kodu rezerwacji lub danych płatnika uniemożliwiających identyfikację Klienta może skutkować odmową zaksięgowania wpłaty oraz anulowaniem transakcji.

2.1.3 Przy zakupie biletów online mogą Państwo zrealizować płatność korzystając z przelewu elektronicznego lub karty płatniczej. Płatności za bilety obsługuje firma PayU SA przy pomocy portalu internetowego www.payU.pl

2.1.4. W przypadku niegotówkowej zapłaty za bilet, całkowita cena zakupu uwzględniać może także opłatę transakcyjną. O wysokości opłaty transakcyjnej Klient zostanie poinformowany przed umożliwieniem mu dokonania zakupu biletu na wydarzenie.

2.2. Procedura zakupu i dostawy w serwisie internetowym TicketOS.pl

2.2.1. Podczas procesu zakupu biletów kolejne kroki rezerwacji i zakupu biletów muszą następować po sobie nieprzerwanie.

2.2.2. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem systemu PayU Klient klikając pole "Złóż zamówienie, przejdź do systemu płatności", wyraża wolę związania się umową na odległość i dokonuje rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie. Następnie klient zostaje przekierowany na stronę PayU. Po otrzymaniu przez TicketOS komandytowa od PayU informacji o realizacji płatności przez Klienta, Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji biletów oraz, w przypadku wyboru biletu domowego, bilet elektroniczny, wysyłany w wiadomości e-mail w postaci linku lub załącznika. Bilet taki należy wydrukować na drukarce.

2.2.3. Po przesłaniu przez system PayU informacji o dokonaniu zapłaty za zamówienie, Klient otrzymuje na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail wiadomość potwierdzającą realizację zamówienia z załączonym plikiem PDF z biletami do wydrukowania.

2.2.4. Bilet zakupiony w postaci elektronicznej, wydrukowany na własnej drukarce, okazuje się bileterowi bezpośrednio przy wejściu na salę (teatru, koncertu, imprezy), jeśli w serwisie i na bilecie nie określono inaczej.

2.2.5. Bilet posiada unikatowy numer i umożliwia wejście jednorazowe dla jednej osoby.

2.2.6. Cena biletu na wybrane miejsce jest ceną normalną, bez zniżek i zawiera podatek VAT 8% lub 23%.

2.2.7. Rezerwacja jest zobowiązująca dla serwisu TicketOS oraz Organizatora wydarzenia artystycznego dopiero po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia zawierającego unikalny numer rezerwacji. W przypadku płatności za pośrednictwem PayU wydanie Klientowi numeru rezerwacji następuje po otrzymaniu przez TicketOS komandytowa potwierdzenia z payU o dokonaniu płatności. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przebiegu rezerwacji należy skontaktować się z Serwisem Telefonicznym (pod numerem telefonu: 798 235 382).

2.2.8 Dostawa biletów elektronicznych (domowych) jest bezpłatna.

2.2.9 W przypadku wybory przez klienta innej niż określona w pnkt. 2.2.8 formie dostawy, o dodatkowym koszcie dostawy klient musi zostać poinformowany przed umożliwienie dokonania mu zakupu Biletu.

2.2.10 Klient każdorazowo o formie i kosztach dostawy jest informowany podczas składania zamówienia w formularzu zamówienia.

2.3. Zamówienia grupowe

Zamówienia grupowe (obejmują rezerwacje biletów dla grup powyżej 10 osób) są realizowane przez zespół Działu Klientów Kluczowych. Aby złożyć zamówienie grupowe należy skontaktować się drogą mailową na kontakt@ticketos.pl

3. Bilety, zwroty, reklamacje

3.1. Zasady ogólne

3.1.1. Bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu na jakie został wystawiony. Zakup biletu oznacza akceptację regulaminów dotyczących uczestnictwa w wydarzeniu. Pojedynczy bilet uprawnia do wejścia jedną osobę. W zależności od rodzaju wydarzenia Bilet może być imienny lub na okaziciela. Bilet imienny uprawnia do wejścia jedynie osobę, której imię i nazwisko zostało wskazane na Bilecie. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na wydarzenie - nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu. Bilet nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób - w przypadku wykrycia takiego postępowania, bilet traci swoją ważność.

3.1.2. Klient powinien przechowywać Bilety w bezpiecznym miejscu. TicketOS nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione Bilety.

3.1.3. Klient ma prawo weryfikowania zgodności biletu z treścią złożonego przez niego zamówienia. W przypadku, gdy treść biletu jest niezgodna z zamówieniem Klient, zobowiązany jest zgłosić to niezwłocznie do TicketOS, gdyż błędy w treści biletów mogą skutkować odmową możliwości uczestniczenia w wydarzeniu.

3.1.4. Bilet uprawnia do uczestniczenia w wydarzeniu w miejscu wskazanym w jego treści. TicketOS oraz Organizator w uzasadnionych przypadkach są uprawnieni do zmiany pierwotnie zamówionych miejsc na inne zarówno przed, jak i w trakcie wydarzenia.

3.1.5. Jeśli Klient życzy sobie otrzymać fakturę za bilety, należy zaznaczyć pole ,,faktura“ oraz wypełnić prawidłowo wszystkie konieczne pola potrzebne do prawidłowego wystawienia faktury VAT. Faktura zostanie wystawiona do paragonu i wysłana pocztą e-mail na adres odbiorcy.

3.1.6. TicketOS zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń ilościowych przy zakupie biletów na określone wydarzenia przez jedną osobę. Liczba ta jest określona na pierwszej stronie dokumentu zakupu i jest weryfikowania przy każdej transakcji. Wszelkie tego typu zastrzeżenia będą zamieszczone na naszej stronie internetowej lub zostaniecie Państwo o nich powiadomieni w inny sposób przed lub w momencie dokonywania rezerwacji Biletów.

3.1.7. Nabywanie w celu odprzedaży z zyskiem biletów wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo ich sprzedaż z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art. 133 Kodeksu Wykroczeń. Ponadto, Organizatorzy mogą zabronić odsprzedaży lub przekazania Biletów na poszczególne imprezy.

3.1.8. Nie można łączyć Biletu z żadnymi usługami hotelarskimi, turystycznymi lub usługami w zakresie zakwaterowania i/lub jakimikolwiek innymi towarami, produktami lub usługami w celu stworzenia pakietu, o ile nie zostanie wyrażona przez nas lub Organizatora formalna pisemna zgoda.

3.2 Zwroty

3.2.1. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ TicketOS nie dokonuje zwrotów ani wymiany biletów zakupionych za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży biletów - z wyjątkiem sytuacji, w których wydarzenie zostaje odwołane.

3.2.2. Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży biletów TicketOS poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

3.2.3 Nie podlegają zwrotowi ani wymianie bilety niewykorzystane z innych powodów niż wymienione w pkt. 3.2.4

3.2.4. W przypadku odwołania lub zmiany terminu, TicketOS zastrzega sobie prawo do informowania klientów, którzy kupili bilet na dane wydarzenie o zaszłych zmianach. Informacja ta będzie wysyłana do Klientów drogą mailową. Klientowi przysługuje wówczas prawo zwrotu ceny biletu w terminie 30 dni od daty ogłoszenia odwołania wydarzenia. Zwrot nastąpi na podstawie pisemnej dyspozycji posiadacza biletu (przesłanej drogą elektroniczną na adres kontakt@ticketos.pl.pl lub listowną na adres TicketOS sp. z o.o. ul. Szarotkowa 61 60-175 Poznań), w której zawarty zostanie numer zamówienia (numer faktury VAT). W przypadku odwołania spektaklu zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu sprzedaży dokonywany jest na konto, z którego realizowana była zapłata

3.2.5. Decyzje w zakresie odwołania wydarzenia, zwrotów pieniędzy z tytułu odwołania wydarzenia, w zakresie zamiany biletu, odmowy wstępu na wydarzenie, nakazania opuszczenia wydarzenia, w zakresie zmiany programu wydarzenia, zmiany miejsca posiadaczowi biletu podejmuje Organizator

3.2.6. Klient nie ma prawa ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów dodatkowych, takich jak hotel, dojazd itd.

3.2.7. TicketOS nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

3.2.8. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji w związku z niedogodnościami (np. zła widoczność w związku z ustawieniem kamer telewizyjnych), w ramach niektórych wydarzeń podmiotem obowiązanym do rozpatrzenia reklamacji jest Organizator danego wydarzenia. Reklamacje klient powinien wysłać niezwłocznie na wskazany przez organizatora adres mailowy w panelu „organizator wydarzenia”. Organizator wydarzenia zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni.

3.2.9. TicketOS zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.

3.3. Ceny oraz kategorie cenowe

3.3.1. O cenach biletów na wydarzenie decyduje Organizator. Organizator decyduje o przynależności konkretnych miejsc do danej kategorii cenowej.

3.3.2. Ceny biletów mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży. W związku z tym w wypadku anulowania rezerwacji biletów dokonanej w ramach systemu sprzedaży TicketOS np. z powodu wpłaty przez Klienta należności za bilety po terminie lub niepotwierdzenia przez system płatności elektronicznych uiszczenia opłaty za Bilet w terminie, TicketOS nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu biletów w wybranej przez Klienta pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie lub w ofercie TicketOS pozostaną jedynie bilety droższe).

3.4. Bilety dla osób niepełnosprawnych

W ofercie TicketOS znajdują się również bilety dla osób niepełnosprawnych. Miejsca dla osób niepełnosprawnych wyznacza Organizator. Takie bilety można kupić kontaktując się z nami pod adresem kontakt@ticketos.pl

3.5. Kody rabatowe

W ramach systemu sprzedaży biletów TicketOS dostępne są kody rabatowe o określonych nominałach. Kody rabatowe obniżają cenę brutto każdego biletu lub cenę brutto całego zamówienia zniżki na jakie opiewają. W zależności od konkretnego przypadku lub wydarzenia, którego dotyczą kody rabatowe, maksymalna liczba biletów, co do których można zastosować kody rabatowe jest określona ilościowo. Kody rabatowe mogą obowiązywać przez cały okres sprzedaży lub tylko w określone dni. Mogą dotyczyć grupy wydarzeń lub pojedynczego wydarzenia.

4. Kontakt z działem obsługi klienta serwisu TicketOS

Telefonicznie: pod nr 798 235 382

Mailowo: kontakt@ticketos.pl

Dział Obsługi Klienta jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00 W szczególnych przypadkach godziny pracy Działu Obsługi Klienta mogą ulec zmianie.

Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy w ramach systemu sprzedaży TicketOS nie przewyższają kosztów zwykle stosowanych za korzystanie z tych środków porozumiewania się

5. Wstęp i uczestnictwo

5.1. Organizator oraz właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie są upoważnieni do odmówienia wstępu w razie, gdy klienci dopuszczą się naruszenia jakichkolwiek postanowień i warunków imprezy lub warunków przez nich ustalonych. Organizator, właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się impreza mogą okazjonalnie przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom.

5.2. W przypadku spóźnienia Organizator oraz właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się impreza, podejmą starania w celu zapewnienia osobom spóźnionym wstępu w trakcie przerwy na imprezę, przy czym wstęp nie zawsze może zostać zagwarantowany.

5.3. Przed dokonaniem zakupu Biletów Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi danej imprezy. W trakcie niektórych imprez mogą być używane efekty specjalne takie jak efekty dźwiękowe, audiowizualne, świetlne oraz pirotechniczne, które mogą stanowić przeciwskazania zdrowotne dla niektórych osób.

6. Dane osobowe

6.1. Administratorem Państwa danych osobowych w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1182) z późn. zm.) o ochronie danych osobowych jest Ticketos sp. z o.o. ul. Szarotkowa 61 60-175 Poznań NIP 781 192 47 18. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy kupna sprzedaży biletów jak również w celach marketingowych i informacyjnych (m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach promocyjnych, o nowych produktach i usługach oraz działaniach podejmowanych we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi), jak również w celu archiwizacji. Dane osobowe są podawane dobrowolnie. Mają Państwo prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uzupełniania.

6.2. Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z TicketOS w zakresie sprzedaży Biletów oraz zajmujących się organizacją Imprez. TicketOS może także przetwarzać dane osobowe Użytkownika do celów marketingowych związanych ze sprzedażą Biletów na Imprezy np. dostarczaniem newsletterów informujących o aktualnych i planowanych Imprezach, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.

6.3. Użytkownik ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych i może zażądać usunięcia swoich danych osobowych przez TicketOS.

7. Polityka prywatności

7.1. Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

7.2. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

7.3. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej TicketOS.pl i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.

7.4. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej TicketOS.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.

7.5. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej TicketOS.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

7.6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej TicketOS.pl i jej podstron. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO) dostosowaliśmy nasze mechanizmy ochrony informacji do nowych wymagań.

Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas priorytetem. Dane osobowe pozyskiwane w ramach realizacji naszych procesów operacyjnych oraz działalności gospodarczej przetwarzane są w sposób poufny oraz zgodny z przepisami prawa.

Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO wskazujemy, że:

Administratorem Państwa Danych Osobowych w zakresie prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z Regulaminem oraz wykonywania obowiązków wynikających z przepisów RODO jest:

TICKETOS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-175) przy ul. Szarotkowa 61,
KRS 0000606558,
REGON: 363907954,
NIP: 7811924718,
numer telefonu: (48)798235382
e-mail: kontakt@ticketos.pl


Administrator Danych Osobowych zapewnia, że przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Regulaminu Korzystania Ze Strony Internetowej. (zwany dalej Regulamin) Administrator Danych Osobowych oświadcza dodatkowo, że nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych w sposób niezgodny z celami wskazanymi w Regulaminie.
Dodatkowo informujemy, że Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji usługi zgodnie z Regulaminem są ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz Państwa wybraną przez Państwa usługę (w tym ich podwykonawcom). Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy (w tym firmy informatyczne) Administratora danych, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych (odnośnie do szczegółów skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych). Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE do podmiotów świadczących wybraną przez Państwa usługę tylko w celu realizacji tej usługi zgodnie z Regulaminem oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

Akceptuję